TONY168

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

TONY168 ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการทุกท่าน และยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

TONY168 จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการแก่ท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และหรือ วัตถุประสงค์อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด TONY168 จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนี้

 • ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับ TONY168 เช่น ข้อมูลที่ท่านให้ไว้เมื่อสมัครสมาชิก ข้อมูลที่ท่านให้ไว้เมื่อติดต่อสอบถามข้อมูลหรือขอรับบริการจาก TONY168 เป็นต้น
 • ข้อมูลที่ท่านใช้บนเว็บไซต์ของ TONY168 เช่น ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการใช้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์ เป็นต้น
 •  ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม เช่น ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการภายนอก ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลหรือหน่วยงานที่ร่วมมือกับ TONY168 เป็นต้น

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

TONY168 จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้บริการแก่ท่านตามที่ท่านร้องขอ เช่น การให้บริการเกม การให้บริการธุรกรรมทางการเงิน เป็นต้น
 • เพื่อปรับปรุงการให้บริการแก่ท่าน เช่น เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ พัฒนาระบบการให้บริการ เป็นต้น
 • เพื่อติดต่อและสื่อสารกับท่าน เช่น เพื่อส่งข่าวสาร โปรโมชั่น เป็นต้น
 • เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

TONY168 อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก ดังนี้

 • ผู้ให้บริการภายนอก เช่น ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน ผู้ให้บริการด้านการตลาด ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น
 • หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

TONY168 จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเท่าที่จำเป็น และภายใต้บังคับของกฎหมาย

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

TONY168 ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปิดเผย การแก้ไข หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

สิทธิของท่าน

TONY168 ทำให้ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์
 • สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการขอให้ระงับหรือเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล

ท่านสามารถขอใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยติดต่อ TONY168 ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

TONY168 จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้แก่ท่าน โดย TONY168 จะพิจารณาจากความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทเป็นสำคัญ

การติดต่อ

TONY168 หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สามารถติดต่อ TONY168 ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของ TONY168

Scroll to Top